top of page

Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Club100.

 

§ 2 Syfte

Föreningens syfte är att under trevliga former bland sina medlemmar och aspiranter sprida intresse för och kunskap om resor och resmål.

 

§ 3 Språk

Språket är svenska. Föreningen vänder sig till svenskar och/eller personer med sådan anknytning till svenska språket att de ledigt kommunicerar på detta.

§ 3 Medlemskap

För att bli medlem krävs att man besökt minst 100 länder (enligt föreningens vid tillfället gällande länderförteckning), betalar inträdesavgift samt närvarar vid och blir invald på ett årsmöte efter att ha varit registrerad som aspirant i minst ett år. Föreningen är öppen för maximalt 100 levande medlemmar. Varje medlem tilldelas ett medlemsnummer. När en medlem går bort behåller denne sitt medlemsnummer.

 

§ 4 Aspirantskap

För att bli aspirant krävs att man besökt minst 50 länder (se §3), betalar inträdesavgift samt lämnar de övriga uppgifter som behövs. Det finns inget tak för antalet aspiranter.

 

§ 5 Inträdesavgift

Inträdesavgiften för medlemskap är 100 USD och inträdesavgiften för aspirantskap 50 USD. Dessa kan erläggas i USD eller i SEK enligt aktuell kurs efter avrundning.

 

§ 6 Landräkning

Man får räkna ett land som besökt om man har beträtt dess territorium. Besök enbart på flygplatser eller i hamnar där man inte lämnat hamnområdet räknas inte. Likaså räknas inte överflygningar eller båtvistelser enbart på ett lands territorialvatten.

§ 7 Ekonomi

Föreningens ekonomi skall redovisas öppet och löpande för styrelsen samt på årsmötena.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, bland vilka måste utses en ordförande och en sekreterare. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Såväl medlemmar som aspiranter kan väljas till styrelsen. Styrelsens medlemmar väljs på minst ett år.

 

§ 9 Valberedning

Föreningen skall ha en valberedning som har till uppgift att till årsmötet föreslå en styrelse. Den skall bestå av minst tre personer av vilka ingen sitter i aktuell eller föreslås till kommande styrelse.

§ 10 Årsmötet

Föreningen skall hålla ett årligt årsmöte. Extra årsmöte kan hållas om så föreslås av styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna.

 

§ 10 Rösträtt

Vid årsmötet har endast närvarande medlemmar rösträtt. En röst per person.

§ 11 Stadgar

Stadgarna kan endast ändras på årsmöte i Sverige.

 

§ 12 Föreningens upplösning

Föreningen kan endast upplösas efter beslut på årsmöte i Sverige i vilket fall mötet då också skall besluta om vad som skall ske med föreningens eventuella kassa.

Stadgarna fastställdes vid den konstituerande föreningsstämman den 10 augusti 1996 och ändrades senast vid den ordinarie föreningsstämman den 26 augusti 2022.

bottom of page