Stadgar

§ 1

Föreningens syfte är att sprida kunskap om intressanta upplevelser och resmål för dess medlemmar. Föreningen skall vara ett opolitiskt och ideellt filantropiskt sällskap.

§ 2

För att bli medlem krävs att man besökt minst 100 länder (i Club100:s årsstämma framtagna landförteckning) samt närvarar vid och blir invald på ett årsmöte efter att ha varit registrerad som aspirant. Med besök menas att man varit i ett land lagligt, ej transit eller flygplatsövernattning. Vi förespråkar dock besök på minst 24 timmar och att man utövat minst någon lokal aktivitet och/eller besökt någon sevärdhet.

§ 3

Inträdesavgiften är 100 USD. Föreningen är öppen för max 100 svenska medborgare.

§ 4

Föreningen skall undvika alla former av utgifter. Verksamheten skall bedrivas med hjälp av gåvor och sponsring.

§ 5

Styrelsen skall bestå av minst 3 (tre) ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare.

§ 6

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per besökt land. Endast närvarande medlemmar har rösträtt.

§ 7

Stadgarna kan endast ändras på föreningsstämmorna i Sverige.

Stadgarna fastställda vid konstituerande föreningsstämma den 10 augusti 1996 och senast ändrade vid ordinarie föreningsstämma i september 2014.

© 2018 by Michael Cederborg www.cederborg-photography.com